• W jakiej sytuacji należy Ci się odszkodowanie?

  Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać:

  Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; Zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem; Renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
  Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres lub stale, co wpłynie na zmniejszenie Twoich dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem; Zwrotu kosztów za rzeczy, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu.

 • Czy masz szansę na uzyskanie odszkodowania?

  Bardzo często zdarza się, że poszkodowany, ubiegający się o odszkodowanie, musi samotnie zmierzyć się z potężną instytucją zakładu ubezpieczeń, które odmawia wypłaty należności. Oddając sprawę kancelarii odszkodowawczej zyskujesz pomoc doświadczonego i efektywnego pełnomocnika, który w Twoim imieniu walczy o jak najwyższe odszkodowanie. Pamiętaj, że Twój wybór powinien paść na firmę zatrudniająca wykwalifikowany personel i posiadająca odpowiednie możliwości finansowe. Zakład ubezpieczeń zdaje sobie sprawę, że wszelkie decyzje odmowne spotkają się ze zdecydowaną reakcją i często znajdą finał w sądzie. Wieloletnie doświadczenie rzetelnych kancelarii odszkodowawczych pozwala im skuteczne ubiegać się o należące się Tobie pieniądze z tytułu odszkodowania.

 • Ile to kosztuje?

  Większość firm odszkodowawczych skupionych w „Pomoc Poszkodowanym – OIPiPFO” nie wymaga od Ciebie żadnych opłat wstępnych, zaliczek etc. Jeżeli uda się pomyślnie zakończyć Twoją sprawę, to rozliczenie następuje po wypłacie odszkodowania na zasadzie prowizji. Bezpłatna jest także weryfikacja dokumentów, które będą niezbędne, aby skutecznie walczyć o należne Ci pieniądze.

 • Jak długo będziesz musiał czekać na odszkodowanie?

  To, jak długo będziesz musiał czekać na odszkodowanie, niestety nie jest całkowicie uzależnione od kancelarii odszkodowawczej, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, a przede wszystkim stopień, w jakim sprawa jest skomplikowana. Bardzo ważną rolę odgrywa także czas dostarczenia stosownej dokumentacji. Jeżeli nastąpią opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji lub braki w tejże, ubezpieczyciel może w ramach narzuconych przez prawo norm czasowych przeciągać wypłatę odszkodowania. Dlatego też z ogromną starannością sprawdzamy niezbędne pisma i stopień ich kompletności.

 • Ile czasu zajmuje proces likwidacji szkody?

  Likwidacja szkody, powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, zajmuje od 30 do 90 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem, że wcześniej złożona i przedstawiona została pełna dokumentacja. Termin ten niestety może ulec zmianie – powodem wydłużenia mogą być wspominane już mankamenty dokumentacji lub przypadek, w którym proces leczenia nie został zakończony. Wówczas poszkodowany może spodziewać się wypłaty części odszkodowania w trakcie leczenia.

 • Jak wysokiej kwoty z odszkodowania mogę się spodziewać?

  Wysokość kwoty odszkodowania jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo, to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania.

 • Czy będziesz miał możliwość wglądu do dokumentacji i śledzenia na bieżąco postępów kancelarii odszkodowawczej?

  Naturalnie. Ponieważ sprawa dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby, firmy odszkodowawcze zrzeszone w „Pomoc Poszkodowanym – OIPiPFO”, gwarantują Ci pełny i nieograniczony wgląd w dokumentację w siedzibie danej firmy. O postępach w sprawie również będziesz informowany na bieżąco, możesz także skontaktować się z przedstawicielem kancelarii, w razie pytań lub wątpliwości – wystarczy jeden telefon lub mail.

 • Co wpływa na wydłużanie się procesu likwidacji szkody?

  Przede wszystkim błędy w dokumentacji medycznej, jej niekompletność bądź nadal niezakończone leczenie poszkodowanego. Poza tym proces likwidacji szkody może wydłużać się z powodu przewlekłości toczących się postępowań karnych i trudności z pozyskaniem z sądów dowodów w postaci opinii biegłych, czy zeznań świadków. Niestety kancelarie odszkodowawcze nie posiadają żadnych środków prawnych, pozwalających wpłynąć na szybkość rozpatrywania spraw w sądzie, więc w takich przypadkach musisz wykazać się cierpliwością.

 • Czy będziesz musiał zeznawać w sądzie?

  Jeżeli sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie. O tym, czy Twoja sprawa zostanie skierowana do sądu, zadecydujesz sam, po otrzymaniu rekomendacji wystawionej przez kancelarię odszkodowawczą. Pamiętaj, że pozwala to znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego odszkodowania. Jeżeli dojdzie do rozprawy, odbędzie się ona w sądzie właściwym, najbliższym Twojego miejsca zamieszkania.

 • Czy dojdzie do konfrontacji ze sprawcą?

  Nawet jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, nie będziesz musiał spotykać się ze sprawcą wypadku, co w wielu wypadkach mogłoby być dla Ciebie dyskomfortem. Sprawca nie będzie brał udziału w sprawie, natomiast na sali rozpraw może pojawić się przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.

 • Co w sytuacji, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy? Czy na odszkodowanie będę musiał poczekać, aż sprawa karna się zakończy?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe często bezprawnie nadużywają tego argumentu. Wyjaśnienie okoliczności wypadku często nie wymaga ani oczekiwania na opinię biegłego sądowego, ani na wyrok sądu. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, by zakład ubezpieczeń spełniając swój ustawowy obowiązek ustalił okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność za jego skutki prowadząc własne postępowanie.

 • Co w sytuacji, kiedy sprawca, kierujący samochodem lub motocyklem, zbiegł z miejsca zdarzenia i nie mam jego danych? Czy należy mi się odszkodowanie?

  W takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję i skontaktować się z nami, aby uzyskać niezbędne informacje, ponieważ w wielu przypadkach można liczyć na odszkodowanie. Jeżeli kancelaria odszkodowawcza ustali, że należy Ci się zadośćuczynienie za szkodę na osobie, osobie i mieniu, wypłatę należnego Tobie świadczenia uzyska ona od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Czy obrażenia ciała muszą być widoczne, aby uzyskać odszkodowanie?

  Wypadek to przeżycie traumatyczne, w związku z czym możesz w jego wyniku doznać tylko fizycznych obrażeń ciała, ale także rozstroju zdrowia w sferze psychicznej. Jeżeli doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, należy Ci się odszkodowanie. Rola firmy odszkodowawczej polega na udowodnieniu, że nawet niewielkie obrażenia mogą powodować duży dyskomfort, za który powinieneś otrzymać zadośćuczynienie.

 • Jakie należy ci się odszkodowanie, jeżeli w wypadku zginęła osoba będąca najbliższym członkiem rodziny?

  Śmierć osoby bliskiej to przede wszystkim ból i cierpienie dla jej najbliższych. Z tego tytułu Tobie oraz innym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie. Poza tym przysługuje Ci zwrot kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka, które niejednokrotnie mogą być wysokie. Śmierć bliskiej osoby może także doprowadzić do pogorszenia się Twojego statusu materialnego – wówczas warto starać się o odszkodowanie lub/i rentę z tego tytułu.

 • Czy można oczekiwać odszkodowania, jeżeli sprawcą wypadku jest moje dziecko, które w jego wyniku doznało uszczerbku na zdrowiu?

  Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wieku dziecka, ponieważ osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 lat w świetle prawa nie można jednoznacznie przypisać winy, jednak można uznać, że małoletni przyczynił się do powstania wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie przyznane przez zakład ubezpieczeń zostanie pomniejszone o stopień przyczynienia. To, czy można w danej sprawie liczyć na odszkodowanie, będzie zależało od okoliczności wypadku i szczegółowej analizy stopnia odpowiedzialności uczestników zdarzenia za jego skutki.

 • Nie miałem wykupionego ubezpieczenia, ale poważnie ucierpiałem w wypadku. Czy należy mi się odszkodowanie?

  W sytuacji, w której to nie Ty jesteś sprawcą wypadku, ale jego następstwem są poważne obrażenia, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w miejscu użyteczności publicznej lub jest to wypadek komunikacyjny, wypłata może nastąpić z polisy OC od osoby lub instytucji odpowiedzialnej za to zdarzenie.

 • Czy należy mi się odszkodowanie, jeżeli sprawca nie miał polisy OC?

  Tak. Jeżeli sprawca szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miał obowiązek zawarcia polisy OC, wówczas szkodę likwiduje nie zakład ubezpieczeń, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie także postępowanie regresowe. Natomiast jeśli sprawcą jest inny podmiot odpowiedzialny za skutki wypadku, odszkodowania kancelaria odszkodowawcza będzie dochodzić bezpośrednio od tego sprawcy.

 • Czy jeżeli wypadek miałem kilka lat temu, mogę jeszcze ubiegać się o odszkodowanie?

  Owszem, pod warunkiem, że sprawa nie uległa przedawnieniu, którego okres wynosi najczęściej 3 lata. Może on jednak ulec wydłużeniu, jeżeli poniesione przez Ciebie szkody były następstwem czynu niedozwolonego – wówczas jest to okres 20 lat od daty wypadku. Najrozsądniej skontaktować się wcześniej w takiej sytuacji z kancelarią odszkodowawczą – postara się ona rozwiać Twoje wątpliwości i poczyni odpowiednie kroki w kierunku odzyskania odszkodowania.

 • Moje leczenie ciągle trwa. Czy już teraz mogę walczyć o odszkodowanie?

  Nawet jeżeli Twoje leczenie nie zostało zakończone możesz ubiegać się o należne Ci pieniądze. Co więcej, bardzo często w takich sytuacjach można liczyć nawet na zaliczkę, która pokryje przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji lub pomoże w spłacie już poniesionych. Na podstawie dokumentacji medycznej można określić, w którym momencie należy ubiegać się o taką zaliczkę i jaka będzie jej wysokość. Naturalnie nie musisz zajmować się tym osobiście – wszystkiego dopilnuje za Ciebie kancelaria odszkodowawcza.

 • Sąd orzekł, że jestem współwinnym wypadku lub przyczyniłem się do jego zaistnienia. Czy nadal mogę starać się o odszkodowanie?

  Zawsze warto starać się o należne odszkodowanie, nawet jeżeli sąd wydał niekorzystne dla Ciebie orzeczenie. Nadal możesz walczyć o odszkodowanie, jednakże jego wysokość będzie pomniejszona proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do wypadku. Zadaniem kancelarii odszkodowawczej będzie upewnić się, aby orzeczony przez sąd stopień przyczynienia się do wypadku był minimalny, a co za tym idzie zadośćuczynienie czy refundacja kosztów były zmniejszone o jak najmniejszą kwotę.

 • Jakie muszę posiadać dokumenty, aby uzyskać odszkodowanie?

  Przede wszystkim powinieneś przygotować:
  · dowód osobisty;
  · dokumentację medyczną (dotyczącą leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego);
  · dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku);
  · dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku).

 • Czy uzyskam odszkodowanie za zniszczony samochód?

  Kancelaria odszkodowawcza może w Twoim imieniu wystąpić o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu. Jest to korzystne zwłaszcza dla kierowców, których auta w chwili wypadku nie były starsze niż 5 lat, zakupione jako nowe w salonie i bezwypadkowe. Pojazd jednak powinien być naprawiony w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zgodnie z technologią producenta, co należy potwierdzić fakturami za naprawę i zakup części oryginalnych.