Samoregulacja branży odszkodowawczej

Rynek kancelarii odszkodowawczych to dziś w pełni ukształtowana, dojrzała branża, świadcząca profesjonalną pomoc, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Kancelarie odszkodowawcze, zrzeszone w organizacji „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych”, chcące konkurować na transparentnych zasadach, wypracowały – i od lat stosują i weryfikują – przepisy samoregulujące. Są to: statut, najlepsze praktyki pracy z klientem  i  kodeks etyczny, gwarantujące uczciwe i w pełni profesjonalne reprezentowanie interesów poszkodowanego.  Przejrzystość i uczciwość są fundamentalnymi cechami, charakteryzującymi profesjonalne kancelarie odszkodowawcze.

Background Image
173

tylu tysiącom poszkodowanym pomogły podmioty zrzeszone w ramach Izby

520

tyle milionów złotych wywalczyliśmy dla osób poszkodowanych w sądzie

780

tyle milionów złotych wywalczyliśmy dla osób poszkodowanych na etapie przesądowym

Kodeks etyczny

§1

Celem Kodeksu Etycznego jest określenie jednolitych zasad etycznych obowiązujących członków Ogólnopolskiej Izby Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych z siedzibą w Legnicy przy wykonywaniu praw członkowskich.

§2

Przestrzeganie tych zasad jest celem nadrzędnym ukierunkowanym na utrzymanie nieskazitelnej opinii Ogólnopolskiej Izby Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych.

§3

1. Członkowie „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych” w swoich czynnościach związanych z obsługą Klienta przestrzegają ogólnie przyjętych norm etycznych.  W swojej działalności biorą pod uwagę szczególnie:

- uczciwość, profesjonalizm i rzetelność w obsłudze Klienta,

-poszanowanie godności i dóbr osobistych Klienta,

-indywidualne podejście do każdej z prowadzonych spraw oraz jednakowo wysoki poziom zaangażowania w obsłudze każdego Klienta,

-należytą staranność prowadzonych spraw.

2. Podczas realizacji praw członkowskich, zrzeszeni w „Pomoc  Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych” kierują się przede wszystkim:
-poszanowaniem dobrego imienia „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych”,

-respektowaniem i realizacją podstawowych zadań „Pomoc Poszkodowanym Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych” opisanych w Statucie,

-uczciwością w relacjach zewnętrznych wobec „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych” oraz osób trzecich,

-chęcią współpracy dla rozwoju „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych,

-odpowiedzialnością za działania własne, jak i ze zrozumieniem dla inicjatyw podejmowanych przez „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych,

-przejrzystością w realizacji praw członkowskich,

-tajnością informacji dla osób trzecich, jakie członek „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych” uzyskał w związku z jego działalnością, poza danymi powszechnie dostępnymi,

-działaniami w zgodzie z przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi „Pomoc Poszkodowanym –Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych”.

Kodeks Dobrych Praktyk

 1.  Podmioty zrzeszone w organizacji „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolskiej Izbie Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych” mają za zadanie w pełni profesjonalnie reprezentować interesy swoich Klientów.

 2.  

  1. Wszelkie zasady współpracy kancelarii odszkodowawczych z Klientami regulowane są przepisami polskiego prawa.

   

  1. Członkowie organizacji Pomoc Poszkodowanym w swoich działaniach, związanych z obsługą Klienta, przestrzegają zapisów „Kodeksu Etycznego”.

   

  1. Najważniejszymi wartościami, którymi podczas działań na rzecz Klientów kierują się członkowie organizacji Pomoc Poszkodowanym są: uczciwość, rzetelność, transparentność oraz stawianie interesu Klienta na pierwszym miejscu.

   

  1. Podmioty zrzeszone w organizacji „Pomoc Poszkodowanym” podczas świadczenia usług na rzecz osób poszkodowanych każdorazowo mają na względzie poszanowanie godności i dóbr osobistych Klienta.

   

  1. Członkowie organizacji „Pomoc Poszkodowanym” podczas obsługi spraw Klienta zobowiązani są do wykazania się: należytą starannością na każdym etapie prowadzonej sprawy, indywidualnym podejściem do sytuacji osoby poszkodowanej oraz wysokim i ciągłym stopniem zaangażowania w procedowaną sprawę.

   

  1. Podmioty doradzające i reprezentujące osoby poszkodowane w postępowaniach są zobowiązane do dostarczenia Klientowi wyczerpującej informacji o wszystkich warunkach umowy (w tym o wysokości prowizji, która przez cały okres obowiązywania umowy nie zmienia się) na początku współpracy i przed podpisaniem dokumentacji formalnie rozpoczynającej współpracę.

   

  1. Wypłata ustalonego na samym początku sprawy wynagrodzenia dla firmy odszkodowawczej odbywa się wyłącznie wtedy, gdy całe postępowanie zakończy się sukcesem – w sądzie lub na etapie przedsądowym. Wcześniej, wszelkie koszty, czyli pracę prawników, biegłych, opłat procesowych i innych składowych postępowania, pokrywa firma odszkodowawcza.

   

  1. Wzory umów, którymi posługują się kancelarie odszkodowawcze, zrzeszone w organizacji Pomoc Poszkodowanym, są sprawdzane przez UOKiK i nie zawierają zapisów niedozwolonych.

   

  1. Klient ma prawo do całości korespondencji, którą firma odszkodowawcza prowadzi w jego imieniu z podmiotami zaangażowanymi w proces dochodzenia roszczenia.

   

  1. Podmiot prowadzący sprawę Klienta ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia go o istotnych okolicznościach zaistniałych w prowadzonym postępowaniu.

   

  1. Klient ma prawo uzyskać od reprezentującego go podmiotu pełne wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach postępowania.

   

  1. Podmioty doradzające i reprezentujące osoby poszkodowane w postępowaniach zobowiązane są do zachowania tajemnicy postępowania na wszystkich jego etapach.