Pierwsza Konferencja Naukowa na temat ustalania zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym – Wiadomości dolnośląskie [październik/listopad 2016]

10 listopada 2016 - 9 minuteszobacz

18 października 2016 roku na terenie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie odbyła się I Konferencja naukowa pt.: „Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynienia, na rzecz  poszkodowanych oraz najbliższych członków rodziny w ramach ubezpieczenia.” Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Pomoc Poszkodowanym –  Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowało Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W czasie konferencji referaty wygłosili najwybitniejsi znawcy przedmiotu: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Trybunału Stanu, autor ponad 200 wybitnych publikacji naukowych i popularyzatorskich z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego dr Józef Zych, dr Maciej Zieliński Przedstawiciel Sądu Najwyższego oraz Prezes Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli  Komunikacyjnych Mariusz Wichtowski.

Za nami wyjątkowe wydarzenie dla branży odszkodowawczej.

W Warszawie zakończyła się I Konferencja Naukowa „Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych oraz najbliższych członków rodziny w ramach ubezpieczenia OC”. Ponad dwustu gości – prawników, urzędników, przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, kancelarii odszkodowawczych oraz studentów mogło wysłuchać wystąpień największych autorytetów prawniczych: dr Józefa Zycha, Marszałka Sejmu, Członka Trybunału Stanu, autora 200 wybitnych publikacji z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, dr Macieja Zielińskiego Przedstawiciela Sądu Najwyższego oraz Mariusza Wichtowskiego Prezesa Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Współorganizatorami konferencji byli: Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz „Pomoc Poszkodowanym” – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych. Izbie szefuje mecenas Joanna Smereczańska-Smulczyk Dyrektor Kancelarii Radców Prawnych EuCO.

Gospodarz spotkania dr Roman Fulneczek z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, zwrócił uwagę na olbrzymie rozbieżności między wartością zadośćuczynień wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe a kwotami zasądzanymi przez Sądy, które są wielokrotnie wyższe od pierwotnych propozycji ubezpieczycieli. Dr Józef Zych, Marszałek Sejmu II Kadencji, wybitny specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego – uznał zadośćuczynienie za jedno z najważniejszych w Polsce zagadnień prawnych ze względu na wysoką liczbę wypadków komunikacyjnych oraz poszkodowanych w naszym kraju. Dr Józef Zych zwrócił uwagę na problematyczne propozycje dotyczące standaryzacji zadośćuczynień. Według dr Józefa Zycha każda sprawa powinna być badana indywidualnie, a wyrok Sądu powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie odnoszące się nie tylko do doznanych obrażeń ciała, ale przede wszystkim brać pod uwagę skutki na przyszłość, jakie powoduje wypadek. W przypadku zadośćuczynienia w razie śmierci poszkodowanego dla najbliższych członków rodziny istotnym jest ustalenie więzi psychicznej, jaka łączyła zmarłego z ubiegającym się o zadośćuczynienie, a także to, jak trauma po śmierci poszkodowanego wpłynie na dalsze życie najbliższych członków rodziny.

Omówienie referatu dr Józefa Zycha

Zasadniczy referat na temat zadośćuczynienia wygłosił dr Józef Zych. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na problemie dochodzenia zadośćuczynienia przez poszkodowanych, którzy na skutek wypadków komunikacyjnych doznali obrażeń ciała. Aby przybliżyć słuchaczom o jakie wielkości tu chodzi, dr Józef Zych przytoczył liczby poszkodowanych, którzy w każdym roku ulegają wypadkom i doznają obrażeń ciała. Przeciętne liczby przytaczał za danymi z Policji, zakładów ubezpieczeń, Państwowej Inspekcji Pracy oraz roczników statystycznych. Przykładowo – przeciętnie w każdym roku obrażeń ciała doznaje około 152.000 poszkodowanych. W tej liczbie około 15.000 doznało ciężkich obrażeń ciała. Liczba wypadków śmiertelnych waha się od 3.300 do 3.500. Z danych tych wynika, że jest to bardzo poważny problem zarówno społeczny, jak i ekonomiczny. Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, około 80% spraw o zadośćuczynienie jest załatwiane przez zakłady ubezpieczeń na drodze ugód przedsądowych i w mniejszym stopniu sądowych. Statystyki wykazują, że chodzi tu o zadośćuczynienia przyznawane w lżejszych przypadkach i dochodzone przed Sądami Rejonowymi. Pozostałe 20% spraw trafiających do sądów to roszczenia o zadośćuczynienia w ciężkich przypadkach. Właśnie te sprawy budzą najwięcej kontrowersji. Istnieją bowiem zasadnicze różnice pomiędzy kwotami zadośćuczynień przyznawanymi przez zakłady ubezpieczeń a sądy. Sądy prawie zawsze przyznają tytułem zadośćuczynienia kwoty nawet kilkakrotnie wyższe. Można przyjąć jako normę, że kwoty przyznawane przez sądy są trzykrotnie wyższe. Jak podkreślił w zagajeniu konferencji prof. Roman Fulneczek, często zadośćuczynienia przyznawane przez Sądy są nawet dziesięciokrotnie wyższe od przyznawanych przez zakłady ubezpieczeń. Zdaniem prof. Fulneczka rodzi to bezzasadne zarzuty przez zakłady ubezpieczeń kierowane przeciwko kancelariom odszkodowawczym, które pomagają poszkodowanym uzyskać należne im zadośćuczynienie.

Dr Józef Zych powołując się na orzecznictwo sądów powszechnych z lat od 1970 do 2016, szczegółowo omówił przesłanki, którymi należy się kierować przy ustalaniu zadośćuczynienia, a więc: rodzaj doznanych obrażeń ciała, wiek poszkodowanego, płeć, a zwłaszcza następstwa jakie na przyszłość powodują dla poszkodowanego doznane obrażenia ciała. Autor, powołując się na 3.000 przeanalizowanych wyroków – dr Józef Zych jest autorem „Banku wyroków w sprawie zadośćuczynień” – przedstawił, jak należy korzystać z orzecznictwa sądowego. Poruszył także temat, czy możliwe jest proste naśladownictwo. Prelegent odniósł się także do tak ważnych kwestii jak wpływ zachowania poszkodowanego na zmniejszenie zadośćuczynienia; jak zauważył, najczęstszą przyczyną zmniejszenia zadośćuczynienia jest stan nietrzeźwości poszkodowanego oraz niezapięcie pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy. Dr Józef Zych w swoim wystąpieniu mówił także o odpowiedzialności rodziców za nieletnie dzieci. Oddzielną sprawą omówioną przez dr Józefa Zycha była sprawa odsetek od zasądzonych kwot tytułem zadośćuczynienia. Wszystko o czym mówił dr Józef Zych zawarte jest w książce pt. „Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynienia”, którą bezpłatnie otrzymali uczestnicy konferencji. W tym miejscu należy podkreślić, że jest to już druga książka wydana w 2016 roku przez dr Józefa Zycha na temat zadośćuczynienia. Z zainteresowaniem uczestnicy przyjęli także uwagi dr Józefa Zycha do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Uchwała ta rozstrzyga, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może także na koszt zakładu ubezpieczeń leczyć się i rehabilitować w klinice prywatnej.