W poprzednich artykułach pisaliśmy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który w ograniczonym zakresie wypłaca osobom poszkodowanym odszkodowania za wypadek czy kolizję drogową, spowodowaną przez pojazd, który nie posiada odpowiedniej polisy. Wspominaliśmy także, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł domagać się zwrotu wypłaconego świadczenia i poniesionych kosztów od osób odpowiedzialnych za szkodę tj. od sprawcy lub od właściciela pojazdu, który nie wykupił umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Wiele osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych często właśnie z tego powodu nie decyduje się na zgłoszenie szkody, obawiając się, że ich bliscy, znajomi lub ich spadkobiercy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności finansowej przez UFG, z uwagi na dokonane przez fundusz wypłaty. Warto jednak wiedzieć, że obowiązek zwrotu wypłaconych świadczeń przez UFG nie zawsze będzie realizowany. Po pierwsze urząd może, a nie musi, zgłaszać żądania zwrotnego, czyli regresowego, do osób odpowiedzialnych za szkodę.

Po drugie, zgodnie z prawem (art. 110 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),  UFG w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Na wniosek dłużnika fundusz może umorzyć roszczenie, w całości lub w części bądź udzielić ulgi w spłacie tego roszczenia.

Przy rozpatrywaniu wniosku dłużnika każdorazowo dokonywana jest ocena realnych przesłanek umożliwiających prowadzenie dalszego postępowania windykacyjnego oraz możliwości płatniczych dłużnika. Dochodzenie roszczeń od osoby fizycznej nie może jednak skutkować pozbawieniem niezbędnych środków do życia zarówno dłużnika, jak i osób prowadzących wspólne gospodarstwo albo pozostających na jego utrzymaniu.

Ponadto warto pamiętać, że UFG nie będzie mogło domagać się spłaty wypłaconych świadczeń, jeżeli osoby odpowiedzialne za szkodę umarły zanim dokonano wypłat odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dla przykładu –  jeżeli posiadacz nieubezpieczonego pojazdu mechanicznego spowoduje wypadek drogowy, w którym sam zginie, a jednocześnie pokrzywdzone zostają osoby trzecie, którym następnie UFG wypłaci odszkodowania oraz zadośćuczynienia, to spadkobiercy sprawcy nie będą musieli zwracać wypłaconych świadczeń UFG.

Inaczej sytuacja się przedstawia, jeżeli za życia sprawcy UFG wypłaciło świadczenia osobom poszkodowanym przez osobę kierująca nieubezpieczonym pojazdem, która po pewnym czasie zmarła. Roszczenia zwrotne w takim przypadku przechodzą na spadkobierców zmarłego sprawcy pod warunkiem oczywiście, że za życia nie zostały przez niego spłacone. Wtedy warto wziąć pod uwagę sześciomiesięczny termin ustawowy, przewidziany na odrzucenie spadku po zmarłym.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,