Czy każdy rolnik musi mieć polisę OC? Zależy to od wielkości jego gospodarstwa. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC ma każdy rolnik, którego grunty przekraczają 1 hektar oraz gdy odprowadza od nich podatek rolny. Dodatkowo, jeśli właściciel gospodarstwa jest posiadaczem upraw szklarnianych lub fermy drobiu (są to tzw. specjalne działy produkcji rolnej) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od wielkości obszaru posiadanego terenu.

Rolnik umowę ubezpieczenia OC musi podpisać najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa na własność. Jest ona zawierana na 12 miesięcy. Przepisy nie przewidują zawierania umów na krótszy okres.

Przy sprzedaży lub darowaniu gospodarstwa rolnego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nowego posiadacza. Do takiego skutku dojdzie także w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Poprzedni właściciel jest zobowiązany powiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu gospodarstwa, jak również udostępnić towarzystwu ubezpieczeń dane nabywcy, w terminie 14 dni od dnia zmiany właściciela. W przypadku dziedziczenia obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń ciąży na osobie, która obejmuje gospodarstwo w posiadanie – czyli na spadkobiercy.

Może zdarzyć się, iż nabyta wraz z gospodarstwem umowa ubezpieczenia OC nie jest w całości opłacona. Powstaje wówczas odpowiedzialność solidarna dotychczasowego właściciela i nabywcy za zapłacenie składki. Solidarność oznacza, że zakład ubezpieczeń może dochodzić zapłacenia składki zarówno od zbywcy gospodarstwa, jak i jego nowego właściciela (indywidualnie lub od obu jednocześnie). Zapłacenie składki przez którąkolwiek ze stron zwalnia tę drugą z obowiązku uregulowania kwoty ubezpieczenia. Odpowiedzialność solidarna poprzedniego i nowego posiadacza gospodarstwa obejmuje wyłącznie tę część składki, która dotyczy okresu od dnia, w którym nowy właściciel objął gospodarstwo, do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie własności gospodarstwa. To w powszechnie rozumianym interesie poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego jest jak najszybsze powiadomienie towarzystwa ubezpieczeń o zbyciu gospodarstwa

Tags: , , , , , , , , , ,