1. Kiedy należy Ci się świadczenie z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę?
– jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego doznałeś obrażeń ciała, rozstroju oraz gdy w wyniku takiego zdarzenia zmarł Twój bliski,
– gdy uległeś wypadkowi przy pracy i zdarzenie nastąpiło nie z Twojej winy a np. z winy pracodawcy,
– jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku w gospodarstwie rolnym,
– kiedy potknąłeś się lub poślizgnąłeś w wyniku zaniedbań właściciela drogi lub nieruchomości,
– jeśli na skutek błędu medycznego doznałeś uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia bądź gdy w wyniku takiego błędu zmarł Twój bliski.

2. W czym pomogą Ci kancelarie odszkodowawcze?
Kancelarie odszkodowawcze pomagają w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do dochodzenia wszystkich należnych świadczeń, reprezentują Cię przed towarzystwem ubezpieczeniowym lub innym podmiotem odpowiedzialnym za dane zdarzenie.
Dzięki działaniu kancelarii otrzymasz wszystkie świadczenia we właściwych wysokościach, niejednokrotnie dużo wyższych, niż te które otrzymałbyś dochodząc szkody sam.

3. Czego masz prawo się domagać?
– odszkodowania pieniężnego za skutki wypadku,
– zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, również w przypadku śmierci bliskiej osoby,
– zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację,
– wypłaty utraconych dochodów za okres gdy nie mogłeś pracować,
– renty w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie nie możesz podjąć pracy,
– renty za zwiększone potrzeby, jeżeli koszty leczenia i/lub rehabilitacji będą ponoszone przez dłuższy czas lub stale,
– zwrotu kosztów za rzeczy, które w wyniku wypadku uległy zniszczeniu,
– zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych,
– zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
– zwrot kosztów przystosowania mieszkania dla osoby niepełnosprawnej,
– zwrot kosztów opieki.

4. Jak długo będziesz czekać na odszkodowanie?
To zależy od tego jak bardzo jest skomplikowana Twoja sprawa. Zgodnie z ustawą, towarzystwo ubezpieczeniowe ma na to 30 dni od momentu zawiadomienia go o szkodzie.
Gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu kolejnych 14 dni, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.
Ustawa przewiduje jeden wyjątek od tej zasady – przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

5. Ile to kosztuje?

Na wstępie nie płacisz nic. Najpierw to kancelaria odszkodowawcza ponosi wszelkie koszty działań na Twoją rzecz, w tym ewentualnego reprezentowania Ciebie przed sądem, gdyby ubezpieczyciel zaproponował zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił wypłaty świadczenia. Bezpłatne jest także sprawdzenie dokumentów, które będą niezbędne aby skutecznie walczyć o należne Ci pieniądze. Dojazd do klienta jest darmowy więc nie musisz się obawiać żadnych dodatkowych kosztów. Prowizja dla kancelarii odszkodowawczej, która jest Ci znana od samego początku, wypłacana jest dopiero i wyłącznie po zakończonej z sukcesem sprawie.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,